Sammanfattning och underlag för fälstudien.

posted in: Digitalisering, Fältstudie | 0

TPACK in situ

Här kommer text  tagen från Sara Willermarks avhandling, Digital Didaktisk Design. Att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola.

”Vid planering används modellen för att guida lärarna i deras dagliga arbete med att skapa en välkomponerad design. Modellen stödjer en strukturerad reflektion över vilka grundkomponenter som ska adresseras (6, 1, 3) det vill säga vilka kursmål som är aktuella, vilken pedagogisk strategi som kan vara lämpligt givet den elevgrupp som man har, samt vilken teknik som finns tillgänglig och dess olika användningsområden. Nästa steg är att bedöma hur väl de föreslagna komponenterna integrerar med varandra, liksom vilka konsekvenserna blir av att förena dem blir. Avslutningsvis görs en kvalitetsbedömning av den föreslagna didaktiska designen med avseende på dess övergripande kvalitéer och eventuella brister, dess realiserbarhet och förväntade effekter”.

Avhandlingen i sin helhet finner du här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är den modell som vi lärt oss genom kursen och som jag använt för mina lektioner för att säkerställa de områden som ska vara en del av den digitala didaktiska designen. Jag har förändrat modellen och kopplat till siffror för att den enligt mitt tycke blir tydligare då.

 

  1. Vilken teknisk användning tillämpas?
  2. Hur underlättar tekniken de pedagogiska strategierna?
  3. Vilka pedagogiska strategier tillämpas?
  4. Hur passar alla komponenterna ihop?
  5. Hur stödjer de pedagogiska strategierna måluppfyllelsen?
  6. Vilka kursmål adresseras?
  7. Hur bidrar teknikanvändningen till måluppfyllelsen?

             

Under arbetsgången så reflekterar jag över frågorna och ändrar i innehållet.

 

 

Mål lärare:

Ur Lgr 11 Del 1 Skolans uppdrag

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

 

Denna TPACK modell har hjälp mig att säkerställa det som vi arbetat med.
Målen för lärare gällande digitalisering är ett av  huvudmålen som jag i början gick in med i detta tema-arbete. För att försöka förstå hur vi kan arbeta med våra elever i förskoleklass gällande digitalisering. Jag bryter ner målen och tolkar dem sammanfattningsvis utifrån vårt arbete.
”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling
Med att benämna våra olika digitala resurser under arbetets gång så upplever jag att eleverna blir mer medvetna om vad som är digitalt och på vilket sätt de kan använda dem samt hur det digitala tex påverkar människor i deras närhet. Eleverna reflekterar över AI (artificiell intelligens) och på vilket sätt man skulle kunna påverka detta.
Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik
Jag får ändra anpassningar för att alla elever ska känna sig delaktiga. Det kan handla om checklistor för att förenkla instruktioner eller att förbereda några elever innan  vi startar dagens grupparbete. Jag kan även lyfta elever i grupparbetet som behöver en boost i självkänslan.
De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.
Jag pratar fortlöpande med eleverna om dröm och mardröm gällande digitaliseringen. Vad är sant och vad är falskt? Efter att vi tex tittat på Makeriet så pratar vi om innehållet i programmet och på vilket sätt det kan påverka oss. Vi tittar även på de bilder och texter som vi lagt ut till vårdnadshavare för att se att detta är sant. Detta ger oss ett bra underlag för att värdera källan 🙂
Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
Eleverna använder en rad digitala tillgångar i tema-arbetet, de är nu mer medvetna om dessa. De skapar själva sagor digitalt. De har uppfunnit och tillverkat en typ av robot som främjar entreprenörskap. Att vårdnadshavare bidrar med material hjälper oss att få igång diskussion om vad man kan göra i sin vardag för att underlätta för vår miljö/planet.

Leave a Reply